9.0 LETALSTVO NOVJ

V času, ko je bila nacistična Nemčija skupaj s svojimi zaveznicami najmočnejša, ko je bila skoraj vsa Evropa okupirana in prekrita z utrjenimi postojankami in ko so v okupiranih deželah obstajala le nekatera ilegalna odporniška gibanja, so nad jugoslovanskim ozemljem krožila partizanska letala.

Vodstvo narodnoosvobodiinega gibanja je takoj po pričetku vstaje pričelo razmišljati o možni uporabi letal proti okupatorju. Zato je prek partijskih delavcev v kvizlinškem letalstvu NDH (Nezavisna Država Hrvatska) sprožilo akcijo z namenom, da bi posadke z letali vred prešle na jugoslovansko stran. V tem smislu so začeli delovati na letališčih v Zagrebu in Rajlovcu že proti koncu leta 1941, prvi rezultat pa je bil dosežen 23. maja 1942, ko sta pilota NDH, Franjo Kluz (s Potezom Po 25) in Rudi Gajavec (z Breguetom Bre 19) priletela iz Banje Luke na osvobojeno ozemlje. Sčasoma se je število takšnih prebegov večalo in partizansko letalstvo je začelo postajati vse bolj številčno.

Letala so kljub zračni premoči nemškega, italijanskega ter vojnega letalstva NDH, vzletala iz osvobojenega ozemlja in napadala kolone kopenske vojske na pohodih in druge cilje na kopnem in morju. Poleg tega so opravljala številne izvidniške polete, odmetavala letake, prevažala ranjence in vojaške voditelje, vzdrževala zvezo itd...

V drugem obdobju razvoja jugoslovanskega partizanskega vojnega letalstva (od oktobra 1943 do oktobra 1944) je vrhovno vodstvo NOB podpisalo z zavezniki več, za zračne sile zelo pomembnih sporazumov, ki so omogočili nadaljno rast letalstva in usposabljanje letalskih kadrov. Tako so bile spomladi 1944 v sestavu britanskega letalstva na Balkanu (Balkan Air Force) formirane dve lovski eskadrilji NOVJ, ki sta nosili oznake jugoslovanskega vojnega letalstva. Formiranje prvih zračnih enot in načrti za nadaljni razvoj vojnega letalstva pa so po drugi srani zahtevali tudi odgovarjajoče letalske kadre: letalsko in tehnično osebje ter druge strokovnjake in specialiste za službe v letalskih enotah in enotah v zaledju. lz tega razloga je bil s pogovori z zahodnimi zavezniki in Sovjetsko zvezo sklenjen sporazum za šolanje kadrov v zavezniških centrih v Afriki oziroma v SZ.

V zadnjih dveh letih druge svetovne vojne je prišlo v jugoslovanskem vojnem letalstvu do prvega formiranja štaba zračnih sil, divizij, polkov in enot ter objektov v zaledju. Z ukazom vrhovnega štaba je oktobra 1944 nastal štab zračnih sil Jugoslavije, ki je bil sestavljen iz več oddelkov (operativni, osebni, za zračni promet...) in ki je takoj pričel z delom na:

Nekako istočasno je prišlo tudi do sporazuma med vrhovnim komandantom NOV in POJ maršala Tita in sovjetsko vlado, po katerem naj bi Jugoslavija dobila večje število sovjetskih letal, vključno z opremo za enote zračnih sil ter objekte v zaledju.